หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา (Phayao Juvenile And Family Court) โทร.054-449670-1 โทรสาร. 054-449659 อีเมล์ pyojc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
ที่ปรึกษากฎหมาย
จุลสารข่าวกิจกรรมของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
คู่มือ
แผนผังการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 1. แผนผังการดำเนินคดีอาญาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
 2. แผนผังการดำเนินคดีแพ่งของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
 3. แผนผังการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา
 4. แผนผังแสดงขั้นตอนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
 5. แผนผังขั้นตอนการดำเนินคดีคุ้มครองสวัสดิภาพ หมวด 15
 6. แผนผังขั้นตอนการทำสัญญามอบตัวเด็กและเยาวชน
 7. แผนผังขั้นตอนการขอรับเงินค่าธรรมเนียมศาลคืน
 8. แผนผังขั้นตอนขอรับเงินกลาง (ค่าประกันตัว คืน)
 9. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานขั้นตอนตรวจสอบการจับ
 10. แผนผังขั้นตอนการยื่นคำร้องขอคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด