ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา (Phayao Juvenile And Family Court) โทร.054-449670-1 โทรสาร. 054-449659 อีเมล์ pyojc@coj.go.th

ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมผ่านระบบสื่สารทางไกลผ่านจอภาพ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560

ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมผ่านระบบสื่สารทางไกลผ่านจอภาพ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560